Ο Μεσαιωνικός Ελαιώνας

Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Στο τεμάχιο αρ. 18 του ΦΣΧ 54/36 στην περιοχή της Ποταμιάς υπάρχει αριθμός αιωνόβιων  ελαιοδέντρων .

Σύμφωνα με τα μητρώα του Κτηματολογίου [ Επίσημη καταγραφή των περιουσιών – 23 Αυγούστου του 1920 ] το πιο πάνω τεμάχιο έκτισης 3-0-0 σκαλών  ανήκει στην Γιεννιη  Τζαμί [ Νέα Τζαμί ] της Λεμεσού .

Σύμφωνα  με τα πιο πάνω μητρώα  μέσα στο τεμάχιο βρίσκονταν :

 • 23 ελιές που ανήκουν στην Γιεννιη  Τζαμή
 • 1 ελιά που ανήκει στην Τζαμή  Κιεπήρ
 • 2 ελιές που ανήκουν στην Παναγιωτού Λοΐζου
 • 2 ελιές που ανήκουν στην Ανεττού  Αναστάση

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή των περιουσιών του 1980 τα δέντρα έχουν αποκτήσει τίτλους ιδιοκτησίας .

Σύμφωνα  με την νέα καταγραφή   μέσα στο τεμάχιο βρίσκονται :

 • 23 ελιές που ανήκουν στην Γιεννιη  Τζαμή
 • 1 ελιά που ανήκει στους Επιτρόπους του ΕΥΚΑΦ  ως καταπιστευματοδόχων της  Τζαμή  Κιεπήρ
 • 2 ελιές που ανήκουν στην Κατερίνα Κολιανδρή
 • 2 ελιές που ανήκουν στον Μελή Π. Χαρμάνη.

Ο Μεγάλος αριθμός των αιωνόβιων δέντρων οδήγησε τον Δήμο Γερμασόγειας στην διερεύνηση του ενδεχόμενου να  προστατευθεί αυτό το φυσικό μνημείο με Διάταγμα προστασίας Δέντρων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου  39 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου .

Για την υποβοήθηση της προσπάθειας , αλλά και την υποστήριξη της μελέτης που θα έπρεπε να κάμει το Τμήμα Δασών έγινε  οροθέτηση του τεμαχίου  και αποτύπωση της θέσης των ελαιοδέντρων .

Από την μελέτη του Τμήματος Δασών προκύπτει ότι :

 • 6  δέντρα είναι πέραν των 200 χρόνων
 • 6  δέντρα είναι πέραν των 300 χρόνων
 • 10  δέντρα είναι πέραν των 400 χρόνων
 • 6   δέντρα είναι πέραν των 600 χρόνων      

Στις 31 Μαρτίου του 2006  στην Ε.Ε αριθμός 4092 με την ΚΔΠ 151/2006 Γνωστοποίηση αρ. 151 με την οποία κηρύσσονται τα δέντρα προστατευόμενα  

Υλικό: Πανίκκος Λουρουτζιάτης